COIN | Projectsamenvatting

Building a framework for biomarker implementation

COIN: ctDNA op weg naar implementatie in Nederland

Door het meten van miniscuul kleine hoeveelheden ctDNA (vrij circulerend tumor DNA) in bloedplasma, dat verkregen wordt door een liquid biopsy, is het tegenwoordig mogelijk om veranderingen in de moleculaire samenstelling van tumorcellen te volgen.

Dit biedt een enorm scala aan mogelijkheden. ctDNA kan worden ingezet als biomarker voor diagnostische, prognostische en voorspellende doeleinden, evenals voor de evaluatie van behandelingsstrategieën. De laatste jaren is dan ook een veelheid van technische platforms ontwikkeld voor het detecteren van ctDNA-mutaties. Deze  technieken zijn in principe geschikt voor implementatie in de klinische praktijk, ware het niet dat vaak nog niet voldaan is aan voorwaarden als bijvoorbeeld klinische validatie en kosteneffectiviteitsanalyse.
Binnen het COIN-project wordt door een multidisciplinair team samengewerkt om de implementatie van deze ctDNA- technieken in de klinische praktijk in Nederland mogelijk te maken. De Translational Roadmap for ctDNA implementation geeft de noodzakelijke stappen in dit proces weer.

Het COIN-project bestaat uit twee onderdelen. In deel 1 van COIN worden alle stappen doorlopen vanaf de pre-analytische fase van ctDNA diagnostiek tot en met de implementatie in het Nederlandse zorgsysteem, waarbij ook goedkeuring van de autoriteiten en de bekostiging worden geadresseerd. Verschillende, al lopende, observationele studies op het gebied van darmkanker en niet-kleincellige longkanker worden hierbij gebruikt als use cases. De aldus ontwikkelde structuren en modellen zullen een blauwdruk vormen die bruikbaar is voor in de toekomst nog te ontwikkelen nieuwe biomarkers. 

In het tweede onderdeel van COIN wordt de waarde van de blauwdruk gedemonstreerd aan de hand van de eerste Nederlandse ctDNA-gedreven interventiestudie: MEDOCC-CrEATE. Deze studie beoogt het klinisch nut van ctDNA vast te stellen voor het verminderen van onderbehandeling van stadium II darmkanker. Om de impact van ctDNA-diagnostiek op de kosten van adjuvante therapie te vergelijken met die van de Standard of Care (SoC), vormt binnen deze studie de Health Technology Assessment (HTA) een integraal onderdeel.