COIN | Organisatie

Project leiding

Daan van den Broek en Gerrit Meijer (NKI/AVL)

WP 1: Harmonisatie van pre-analytische, analytische en post-analytische aspecten van ctDNA-analyse voor de ontwikkeling van richtlijnen voor klinische toepassing.

WP-Trekker: Ed Schuuring (UMCG)

Analytische factoren zoals het verzamelen, opwerken en de opslag van bloedplasma, methoden voor de isolatie van cfDNA en de detectie van ctDNA, kunnen de analyse van ctDNA beïnvloeden en hebben daarmee ook effect op de uitkomst en de interpretatie voor de behandelkeuze. Aan de hand van de literatuur en de ervaringen van COIN-deelnemers zullen voor de verschillende ctDNA-procedures op basis van consensus ‘best practice’-richtlijnen worden ontwikkeld met daarin een beschrijving van de kritische factoren.

Met betrekking tot de analyse van cfDNA uit plasma zijn momenteel in Nederland verschillende methoden en procedures in gebruik. Vanuit COIN worden ringstudies opgezet voor het vergelijken van deze verschillende cfDNA-procedures. Hetzelfde referentiemateriaal wordt hierbij in de deelnemende laboratoria geanalyseerd, waarna de verschillende gebruikte analysemethoden kunnen worden vergeleken op het gebied van de detectie van specifieke klinisch relevante mutaties en de testgevoeligheid. De evaluatie van de resultaten van de ringstudies geeft inzicht over de correcte uitvoering van ctDNA analyse voor individuele laboratoria. Deze data gecombineerd met de totale analysekosten zullen dienen als input voor de kosteneffectiviteitsanalyse en voor het ontwerpen van optimale diagnostische strategieën in WP 2. Daarnaast worden de resultaten gebruikt voor het ontwikkelen van Standard Operation Procedures (SOP’s) in WP 5 en in WP 3 voor de ontwikkeling van gestandaardiseerde, gestructureerde, diagnostische rapportage.

WP 2: Vroege HTA - het ontwikkelen van een methode voor kosten effectiviteits analyse van ctDNA-diagnostiek

WP-Trekker: Veerle Coupé (AUMC)

Vroegtijdige beoordeling van de potentiële kosteneffectiviteit van een nieuwe technologie op basis van observationele studies is een uitdaging, omdat informatie ontbreekt over het verloop van de ziekte wanneer de technologie tot andere behandelbeslissingen leidt.

Desalniettemin laten observationele studies een wiskundige beschrijving toe van het beloop van de ziekte onder de huidige zorg (ziektevrije overleving, progressievrije overleving, algehele overleving) in relatie tot ctDNA-resultaten en andere patiënt- en tumorkenmerken. Bovendien kan met behulp van observationele gegevens de geschikte modelleringsmethode worden vastgesteld voor een ​​vroege beoordeling van de kosteneffectiviteit van ctDNA voor verschillende klinische behoeften. Met betrekking tot uitkomsten bij beslissingen over alternatieve behandelingen kan op dit moment alleen een reeks scenarioanalyses worden uitgevoerd. Met behulp van de reeds lopende observationele studies die zijn opgenomen in COIN, wordt een conceptueel modelleringskader voor vroege HTA van ctDNA opgesteld. Dit raamwerk zal worden gebruikt om een ​​vroege kosteneffectiviteitsbeoordeling te maken van de verschillende klinische toepassingen van ctDNA: doelprofilering, vroege responsbeoordeling en evaluatie van de behandeling.

WP 3: Ontwikkeling en implementatie van een gestandaardiseerde pijplijn voor gegevensverwerking en rapportage

WP-Trekkers: Marjolijn Ligtenberg (RadboudUMC) & Gerrit Meijer (NKI/AVL)

Voor het algemeen bruikbaar maken van expertise en gegevens uit zowel wetenschappelijk onderzoek als de klinische zorg is het gebruik van gestandaardiseerde pijplijnen voor verwerking en rapportage een voorwaarde.

Gegevens moeten FAIR zijn: Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar). COIN maakt hiervoor gebruik van data-, IT-, biobank- en ELSI-diensten van HEALTH-RI /BBMRI-NL/TraIT, zoals Catalog, tranSMART en cBioPortal. Hierbij wordt voortgebouwd op de expertise van ctDNA-studies die al gebruik maken van deze diensten. Het COIN-consortium zal een standaard coderingssysteem voor ctDNA-gegevens ontwikkelen om interoperabiliteit van gegevens mogelijk te maken. Gestandaardiseerde, gestructureerde diagnostische rapportage zal worden ontwikkeld in samenwerking met PALGA (partner in het COIN-consortium) en de respectievelijke betrokken medische disciplines.

WP 4: Ontwikkeling van een Clinical Decision Support Resource.

WP-Trekker: Thijs van Vegchel (IKNL)

Het doel van WP4 is het ontwikkelen van een hulpmiddel voor klinische besluitvorming, welke ondersteunend is aan de implementatie van COIN-richtlijnen in de dagelijkse klinische praktijk. Om traditionele evidence-based aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling te combineren met expertkennis en met complementaire kennis gegenereerd uit (proef)data, wordt een op regels gebaseerde en een datagedreven aanpak gecombineerd.

Samen met experts op het gebied van CRC en NSCLC worden beslisalgoritmes ontwikkeld om te bepalen of de afname van ctDNA geïndiceerd is en wat het aanbevolen vervolgbeleid is. Dit doen we door gebruik van te maken van (inter-)nationale codestelsels (SNOMED-CT), (FAIR) principes voor hergebruik van data en zorginformatiestandaarden (HL7 FHIR) voor uitwisseling van data. Hierdoor ontstaat interoperabiliteit waardoor beslisalgoritmes technisch geïntegreerd kunnen worden in zorgsystemen van derden, zoals EPD’s en labsystemen.

WP 5: Vaststelling van een klinische kwaliteitsrichtlijn onder de ISO 15189-norm.

WP-Trekker: Ron van Schaik (ErasmusMC)

Klinische implementatie van ctDNA-analyse vereist procedures die voldoen aan de ISO15189-norm.

Het COIN-consortium brengt zowel onderzoeks- als klinische laboratoria samen voor het opstellen van Standard Operating Procedures (SOP’s) voor de complete ctDNA-workflow. Richtlijnen en SOP’s, die in eerste instantie gericht zullen zijn op longkanker en CRC, worden zo opgesteld dat ze ook kunnen worden toegepast bij andere tumortypen. COIN zal hierbij nauw aansluiten bij het PATH-project.

WP 6: Ontwikkeling van passende vergoedingsstrategieën voor ctDNA-diagnostiek

WP-Trekker: Kim Monkhorst (NKI/AVL)

Voor implementatie van ctDNA-diagnostiek is naast klinische bruikbaarheid en kosteneffectiviteit ook een duidelijke vergoedingsstrategie belangrijk. Naast een goede structuur voor vergoeding speelt daarbij ook de aanspraak (wanneer is welke diagnostiek wel of niet vergoed?) een belangrijke rol.

Doel is naast de recent vernieuwde vergoedingsstructuur een overlegorgaan op te richten waarin de effectiviteit en plaatsbepaling van (nieuwe) diagnostiek kan worden besproken. Hiertoe gaan we in gesprek met relevante stakeholders zoals ZIN, de NZA, zorgverzekeraars en de verschillende beroepsverenigingen zoals de NVVP, VKGN, NVMO NVALT en NVKC. Dit overlegorgaan zal de naam ‘commissie BeOordeling Diagnostiek’ (cieBOD) krijgen.

WP 7: ctDNA interventie studie MEDOCC-CrEATE

WP-Trekker: Remond Fijneman (NKI/AVL)

MEDOCC-CrEATE is de eerste Nederlandse ctDNA biomarker-gedreven interventiestudie. Deze studie beoogt het klinisch nut van ctDNA-diagnostiek vast te stellen voor het verminderen van onderbehandeling van stadium II darmkanker. Onderzocht wordt of na operatie aanvullende behandeling bij ctDNA-positieve patiënten leidt tot verbeterde, ziektevrije overleving.
Bekijk hier het MEDOCC-CrEATE study protocol
Health Technology Assessment (HTA) maakt integraal onderdeel uit van deze studie om de impact van ctDNAdiagnostiek op kosten en gezondheidswinst te vergelijken met die van de Standard of Care (SoC).
MEDOCC-CrEATE wordt uitgevoerd als substudie van het Prospectief Landelijk
CRC Cohort (PLCRC). Hoofdonderzoekers van deze multidisciplinaire studie zijn o.a. Miriam Koopman en Geraldine Vink (UMCU), Veerle Coupé (AUMC), Daan van den Broek en Gerrit Meijer (NKI/AVL).

Consortiumleden

NKI/AVL, RadboudUMC, AUMC, UMCU, UMCG, Erasmus MC, IKNL, LUMC, Maastricht UMC+, PALGA, DCCG, CZ, PGDX

Het COIN-consortium staat open voor toetreding van nieuwe partners.

Het COIN project wordt mogelijk gemaakt door het  ZonMW programma ‘Personalised Medicine’ (projectnummer 848101011), PGDX and CZ